Pizzeria O in Yongin
2023-

핏제리아 오 용인점 신축설계
경기 용인시


대지면적:  3,771,00 ㎡     (1,038.18 py)
연면적:        838.79 ㎡        (253.73 py)
건축면적:    670.32 ㎡       (202.92 py)

I’POST New HQ in ICHEON
2020-

아이포스트 주식회사의 신사옥 단지 설계
경기 이천시
1 영역: 본사오피스+제조시설+기숙사


대지면적:  29,990 ㎡     (9,071.98 py)
연면적:      12,068.82 ㎡ (3,650.82 py)

본사오피스 연면적:  1,630.58 ㎡   (493.25 py)
제조시설 연면적:  9,064.65 ㎡   (2,742.06 py)
기숙사 연면적:      1,317.35 ㎡     (398.50 py)

ARCH House
2021 -
개인주택 설계
경기 용인시

대지면적: 1,498 ㎡     (453.15 py)
건축면적: 251.47 ㎡   (76.07 py )
연면적:     984.09 ㎡ (297.69 py )

향린동산 House
2022-

향린동산 내 주택설계
경기 용인시


대지면적:  441 ㎡       (133.40 py)
연면적:      273.83 ㎡ (82.83 py)
건축면적:  93.14 ㎡    (28.18 py)
          

I’POST HQ in YONGIN
2019
아이포스트 주식회사 사옥 리모델링 설계
경기 용인시

대지면적: 8,678 ㎡ (2,625 py )
건축면적: 3,368 ㎡ (1,018 py )
연면적:     4,870 ㎡ (1,473 py )